Alimentatie

Als gehuwde mensen uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan om partneralimentatie te betalen. Dit zal het geval zijn als de ene echtgenoot meer verdient dan de andere echtgenoot of als er maar een partner is die inkomen genereert. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (behoefte) en wat de alimentatieplichtige kan betalen (draagkracht). De behoefte wordt bepaald door de welstand zoals die tijdens het huwelijk is opgebouwd. De draagkracht wordt aan de hand van normen en rekenmodellen, zoals die door de rechtbank worden gehanteerd, ook wel Trema normen genoemd, berekend. In het algemeen wordt de manier van berekenen als ingewikkeld ervaren. Wij kunnen u goed begeleiden in het opstellen van de juiste berekeningen.

Onder het huidige recht is de alimentatieduur indien er geen kinderen zijn en het huwelijk  korter dan vijf jaar duurt, net zolang als het huwelijk heeft geduurd. Als er kinderen zijn en/of het huwelijk duurt langer dan vijf jaar, dan geldt in principe een alimentatieverplichting van twaalf jaar. De alimentatieduur bij nieuwe echtscheidingsverzoeken verandert echter binnenkort.

Nieuwe alimentatiewetgeving

De Eerste Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Het aannemen van dit wetsvoorstel betekent dat de alimentatietermijn voor partneralimentatie wordt verkort van twaalf jaar tot maximaal vijf jaar met een aantal uitzonderingen.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving?
Is in jouw situatie het verzoek tot echtscheiding al bij de rechtbank ingediend? Dan geldt de nieuwe regelgeving niet voor jou. De gewijzigde regeling zal van toepassing zijn op alle verzoeken tot echtscheiding die vanaf 1 januari 2020 zullen worden ingediend. Alle verzoeken tot echtscheiding die vóór 1 januari 2020 zijn ingediend, vallen dus nog onder de huidige regeling. Afhankelijk van je situatie kan het dus verstandig zijn om rekening te houden met de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding.

Wat gaat er veranderen?
Naar huidig recht is de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Met de nieuwe wetgeving wordt de duur van de partneralimentatie verkort tot een termijn die de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer je acht jaar bent gehuwd, de alimentatieverplichting in beginsel vier jaar zal duren. De rechter kan een langere termijn bepalen, voor zover die langere termijn niet langer duurt dan vijf jaar.

Ik ben 30 jaar gehuwd geweest, geldt dan alsnog een termijn van vijf jaar?
Wanneer je langer dan vijftien jaar gehuwd bent geweest en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde maximaal tien jaar lager is dan de AOW-leeftijd, wordt de duur van de partneralimentatie gemaximeerd tot tien jaar (de alimentatieverplichting stopt op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt). Voorts hebben alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder, die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, recht op tien jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt zeven jaar na de inwerkingtreding.

We gaan scheiden en hebben samen een kind van vier jaar. Wat nu?
Heb je samen met je echtgeno(o)t(e) een kind en is je kind jonger dan twaalf jaar? Dan wordt de duur van de partneralimentatie verlengd. De termijn wordt verlengd totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar bereikt. In de situatie dat je kind vier jaar is, zal de duur van de partneralimentatieverplichting dus acht jaar bedragen. Goed om je te realiseren is dat de nieuwe regelgeving enkel ziet op partneralimentatie. De regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd. De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie blijft dus doorlopen totdat het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt, waarna een verlengde onderhoudsverplichting geldt voor de kosten van levensonderhoud en studie totdat het kind de leeftijd van éénentwintig jaar heeft bereikt.

De beëindiging van de partneralimentatie na vijf jaar is voor mij van zeer ingrijpende aard. Kan ik hier iets tegen doen?
In beginsel eindigt de duur van de partneralimentatie na het verstrijken van de termijn die de helft van de duur van het huwelijk bedraagt met een maximum van vijf jaar. Wanneer de beëindiging van de partneralimentatie voor jou van zo een ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van jou kan worden gevergd, kan een advocaat namens jou een verzoek indienen bij de rechter om de duur van de partneralimentatie te verlengen. Dit wordt ook wel de “hardheidsclausule” genoemd.

Mijn echtgenoot en ik willen al bij het aangaan van het huwelijk afzien van partneralimentatie. Kan dit?
Evenals onder het huidige recht is het ook onder het nieuwe recht niet mogelijk voor echtgenoten om de regels over partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden uit te sluiten. Je kunt wel bij de echtscheiding overeenkomen dat je beiden afziet van het betalen (en ontvangen) van partneralimentatie.

Vervalt de alimentatieverplichting wanneer ik ga samenwonen met een nieuwe partner?
De regeling die is opgenomen in artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek blijft onveranderd. Dit betekent dat wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een nieuwe partner als waren zij gehuwd, de alimentatieverplichting komt te vervallen voor de alimentatieplichtige.

Komt er met de nieuwe regelgeving ook een alimentatieverplichting voor samenwoners?
Zowel onder het huidige- als het toekomstige recht geldt er geen alimentatieverplichting tussen samenwoners. Het staat samenwoners wel vrij om een alimentatieverplichting overeen te komen in bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract.

Let op als toekomstig ex-echtgenoot!
Voor toekomstige ex-echtgenoten verdient het aanbeveling om in mediation of in overlegscheiding afspraken te maken over de te betalen alimentatie om geschillen op een later moment te voorkomen. Zo bestaat de mogelijkheid voor echtgenoten om een afkoopsom voor de partneralimentatie overeen te komen. Het is van belang om hiervoor een gespecialiseerde advocaat te raadplegen, zodat de afkoopsom geen fiscale nadelige gevolgen met zich brengt voor jezelf of je eventuele onderneming.

Mocht je vragen hebben over de huidige- of toekomstige wetgeving en jouw specifieke situatie, neem dan vooral contact op met ons kantoor. We beantwoorden je vragen graag.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.