Echtscheiding

De allereerste vraag die gesteld moet worden in echtscheidingsprocedures met een internationaal karakter, is welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een verzoekschrift tot echtscheiding. De vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om de echtscheiding uit te spreken, wordt bepaald aan de hand van het Nederlandse internationaal privaatrecht (IPR). Het Nederlandse IPR bevat Europese verordeningen, internationale verdragen en het nationale recht. Ten aanzien van echtscheidingen is Nederland, net als de meeste lidstaten van de EU, gebonden aan de Verordening Brussel II bis.

In de Verordening zijn limitatief de bevoegde rechters terzake scheidingsprocedures opgesomd. Dit zijn de rechters van de lidstaat op het grondgebied waarvan:

  • de echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben (dus allebei in het zelfde land wonen);
  • zich de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten bevindt, indien een van hen daar nog verblijft;
  • de verweerder zijn gewone verblijfplaats heeft;
  • in geval van een gemeenschappelijk verzoek: waar een van de echtgenoten zijn gewone verblijfplaats heeft;
  • zich de gewone verblijfplaats van de verzoeker bevindt, indien hij daar sedert ten minste een jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift verblijft;
  • zich de gewone verblijfplaats van de verzoeker bevindt, indien hij daar sedert ten minste 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift verblijft en de nationaliteit van dat land heeft (dan wel in het geval van het Verenigd Koninkrijk: aldaar “domicilie” heeft);
  • de echtgenoten beiden de nationaliteit bezitten.

Samenvattend is zowel woonplaats van de echtgenoten leidend, als nationaliteit. Dat laatste evenwel alleen indien beide echtgenoten de Nederlandse nationaliteit hebben. Voor verdere vragen of informatie over de bevoegdheid kan u contact met ons opnemen.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.