ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators is een maatschap naar Nederlands recht die bestaat uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna: De Boorder). Een lijst van de besloten vennootschappen welke deel uitmaken van de maatschap wordt op verzoek toegezonden. Zowel deze besloten vennootschappen als de bij De Boorder werkzame advocaten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens De Boorder. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de leden van de maatschap, de bestuurders van de besloten vennootschappen, alsmede degenen die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij De Boorder en de door of namens De Boorder voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 4. Het staat De Boorder vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de leden van de maatschap, haar bestuurders, de advocaten en overige personeelsleden in loondienst van De Boorder te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 5. De Boorder zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. De Boorder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van De Boorder.
 6. Iedere aansprakelijkheid van De Boorder en van al degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Boorder gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar.
 7. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door De Boorder in de betreffende zaak gedeclareerde en ontvangen bedrag, tot een maximum van € 50.000. De leden van de maatschap, haar bestuurders, alsmede al degenen die voor De Boorder werkzaam zijn of zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De persoonlijke aansprakelijkheid van de op het kantoor van De Boorder werkzame advocaten, (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders (en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend De Boorder is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 8. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van De Boorder dienen onverwijld, doch uiterlijk 6 maanden nadat de opdrachtgever een mogelijke grond voor een aanspraak jegens De Boorder heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken met een deugdelijke onderbouwing schriftelijk te worden medegedeeld aan De Boorder, op straffe van verval van recht.
 9. De Boorder is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 6, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van De Boorder voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten.
 10. De Boorder is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet. De Boorder is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbenden. De Boorder zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Boorder. De Boorder zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met het feit dat De Boorder de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Boorder.
 11. Betaling van declaraties van De Boorder dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn De Boorder en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever te ontvangen gelden te verrekenen met of aan te doen wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan De Boorder verschuldigd is. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nadere overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Boorder zonder nadere sommatie of in gebreke stelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke De Boorder heeft. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van EUR 250. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 12. De Boorder heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan De Boorder, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. De Boorder is bevoegd om nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Een reclame en/of klacht met betrekking tot de te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert aan De Boorder te worden kenbaar gemaakt. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met deze reclame.
 13. De Boorder heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein tussentijds te wijzigen/verhogen.
 14. De Boorder heeft een kantoorklachtenregeling die op elke opdracht van toepassing is. Daarnaast neemt De Boorder deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indiening van een klacht dient plaats te vinden binnen 3 maanden nadat de klager kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven, op straffe van verval van recht. Wanneer De Boorder er niet in slaagt eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
 15. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 16. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam en zijn opgenomen op de website van De Boorder: www.deboorderadvocaten.com.

 

23 april 2019

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
 • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.