11
mei
2023

Is het eindelijk zover? Wordt de alimentatieplicht van stiefouders afgeschaft?

In deze blog wordt ingegaan op de brief die Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming,  naar aanleiding van het WODC-rapport over alimentatie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd op 17 april 2023. De minister gaat in op een aantal aanbevelingen die onderzoekers van het WODC-rapport hebben gedaan met betrekking tot kinder- en partneralimentatie. De minister kondigde in zijn brief onder andere aan dat hij voornemens is een wetsvoorstel in te dienen met het doel de alimentatieplicht van stiefouders af te schaffen.

Achtergrondinformatie

Na een scheiding  blijven ouders onderhoudsplichtig voor hun eigen kinderen. De ouders zijn wettelijk verplicht om te voorzien in de kosten van levensonderhoud van hun kind tot het de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Kinderen tussen de 18 en 21 jaar zijn jongmeerderjarigen. Op hen is vanaf de leeftijd van 18 jaar de geldende onderhoudsverplichting van jongmeerderjarige van toepassing, studerend of niet. Nadat het kind 21 jaar is geworden geldt de onderhoudsplicht alleen in het geval van behoeftigheid. Dit betekent dat er dan alleen nog een alimentatieverplichting is jegens het kind als het niet voldoende kan voorzien in eigen levensonderhoud.

Huidige alimentatieplicht stiefouders

Naast de onderhoudsplicht die de ouders voor hun kinderen hebben, heeft de wetgever ook een onderhoudsplicht opgenomen voor de stiefouder. Als stiefouder ben je op basis van de huidige wetgeving uitsluitend onderhoudsplichtig voor je stiefkind(eren) wanneer je voldoet aan de volgende twee criteria:

  1. Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met jouw partner; en
  2. De kinderen van jouw partner behoren tot jullie gezin. De vraag of een kind tot het gezin van de stiefouder behoort, kan ruim worden geïnterpreteerd.  Zo behoort het kind tot het gezin van de ouder en de stiefouder wanneer het op hetzelfde adres staat ingeschreven als de stiefouder. Ook wanneer het kind studeert en op kamers woont kan het zijn dat het tot het gezin behoort.

De alimentatieplicht van de stiefouder kan op twee manieren eindigen. Allereest wanneer de stiefkinderen de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Ten tweede eindigt de onderhoudsplicht indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap tussen de ouder en de stiefouder wordt verbroken.

Wat gaat er mogelijk veranderen wat betreft de alimentatieplicht van stiefouders?

In 2021 is het WODC-onderzoeksrapport ‘Alimentatie van nu, acceptatie van alimentatie in het licht van maatschappelijke ontwikkeling’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat de vraag centraal of het huidige alimentatierecht nog wel van deze tijd is. Zo werd er in dit rapport aanbevolen om de alimentatieplicht van stiefouders af te schaffen.

De minister heeft zich hier aldus over gebogen. Hij kondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat hij mee gaat in de aanbeveling om de alimentatieplicht van stiefouders af te schaffen en dat hij de wet op dit punt zal aanpassen. Hij heeft hiertoe het volgende overwogen; in beginsel kan het in financieel belang van het kind zijn als er meerdere (stief)ouders onderhoudsplichtig zijn. Toch zal het wegnemen van de alimentatieplicht van stiefouders ervoor zorgen dat scheidingen de-escaleren. Door het afschaffen van de alimentatieplicht van de stiefouder wordt er een stap gezet in de goede richting om de complexe scheidingen en de daardoor ontstane situaties minder ingewikkeld te maken. Door het afschaffen van die verplichting wordt de berekening van de kinderalimentatie namelijk minder ingewikkeld, omdat er minder partijen betrokken zijn. Hierdoor wordt er plaats gemaakt voor een eenvoudigere, mindergecompliceerde en doelmatigere berekeningswijze van de kinderalimentatie. Ten slotte, wordt het onderscheid tussen de gehuwde en de niet gehuwde stiefouder, die niet onderhoudsplichtig is, weggenomen.

Conclusie

Kortom, de maatschappelijke verhoudingen veranderen constant, waardoor het noodzakelijk is dat de wet kan worden aangepast. Door de afschaffing van de onderhoudsplicht van stiefouders worden scheidingen minder juridisch en wordt escalatie verminderd. Dit is in het belang van het kind. Voordat de afschaffing van de kinderalimentatie van stiefouders werkelijk wordt, dient nog wel een wetsvoorstel te worden ingediend en te worden aangenomen. De verwachting is dat de wetgeving nog niet is gewijzigd vóór 2024.

 

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2024 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia